فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۲۱ تا ۳۳ مورد از کل ۳۳ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی مهندسیعمراننقشه کشی عمومیکاردانی ناپیوسته
علوم انسانیحقوقحقوقکارشناسی پیوسته
فنی مهندسیعمرانکاردان فنی عمرانکاردانی ناپیوسته
فنی مهندسیکامپیوترکامپیوتر کاردانی ناپیوسته
فنی مهندسینفتمهندسی نفتکارشناسی پیوسته
علوم انسانیفلسفهفلسفهکارشناسی پیوسته
علوم انسانیمدیریتمدیریت آموزشیکارشناسی پیوسته
علوم انسانیحقوقحقوق بین المللکارشناسی ارشد
علوم انسانیحقوقحقوق تجارت بین المللکارشناسی ارشد
علوم انسانیحقوقحقوق ثبت و اسنادکارشناسی ارشد
علوم انسانیحقوقحقوق خصوصیکارشناسی ارشد
علوم انسانیحقوقحقوق عمومیکارشناسی ارشد
علوم انسانیحسابداریعلمی کاربردی حسابداریکاردانی ناپیوسته