فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
علوم انسانیمدیریتبرنامه ریزی درسیدکترای تخصصی
علوم انسانیمدیریتعلوم تربیتی- برنامه ریزی درسیکارشناسی ارشد
علوم انسانیحقوقحقوق خانواده( معارف اسلامی و حقوق)کارشناسی ارشد
فنی مهندسیبرقالکتروتکنیک - برق صنعتیکاردانی ناپیوسته
فنی مهندسیبرقالکترونیک عمومیکاردانی ناپیوسته
علوم پایهزمین شناسیزمین شناسی اقتصادیکارشناسی ارشد
علوم پایهزمین شناسیزمین شناسی نفتکارشناسی ارشد
فنی مهندسیعمرانساختمان(عمران)کاردانی ناپیوسته
فنی مهندسیمعماریمعماریکارشناسی ناپیوسته
فنی مهندسیکامپیوترنرم افزار کامپیوترکاردانی ناپیوسته
فنی مهندسیعمرانمهندسی اجرایی عمرانکارشناسی ناپیوسته
علوم انسانیحسابداریحسابداریکاردانی ناپیوسته
فنی مهندسینفتمهندسی نفت(اکتشاف)کارشناسی پیوسته
فنی مهندسیبرقمهندسی برقکارشناسی پیوسته
فنی مهندسیبرقمهندسی تکنولوژی الکترونیککارشناسی ناپیوسته
فنی مهندسیعمرانمهندسی تکنولوژی عمرانکارشناسی ناپیوسته
فنی مهندسیکامپیوترمهندسی تکنولوژی کامپیوترکارشناسی ناپیوسته
فنی مهندسیبرقمهندسی تکنولوژی کنترل ابزار دقیقکارشناسی ناپیوسته
فنی مهندسیعمرانمهندسی عمرانکارشناسی پیوسته
فنی مهندسیمعدنمهندسی معدن استخراجکارشناسی پیوسته