مزایده

تاریخ پایان شرکت در مزایده بوفه و انتشارات دانشجویی 96/08/23
اسناد مزایده بوفه دانشجویی بوفه pdf
اسناد مزایده انتشارات دانشجویی /file/download/page/1509540872-.pdf
کمیسیون معاملات آئین نامه کمیسیون معاملات

 

آگهی مزایده1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه در نظر دارد بوفه دانشجویی خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت‌ها و یا افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازمتقاضیان دعــوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری 23 آبان ماه 96 به دبیرخانه واحد مراجعه نماید.

شرایط مزایده:

۱-  سپرده شرکت درمزایده برای بوفه دانشجویی 10000000 ریال( ده میلیون ریال) می باشد که می بایست به حساب شماره 0107522608002 بانک ملی  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه واریز و یا درقالب ضمانتنامه معتبر بانکی با موضوع شرکت درمزایده ارائه گردد.

2 –  قیمت پایه اجاره بوفه دانشجویی مبلغ 8000000 ریال (هشت میلیون ریال ) می باشد.

۲- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

۳ – دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است .

۴– بابت خرید اسناد مبلغ 100000(یکصد هزار ریال ) به حساب شماره  0107522608002  بانک ملی  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه واریز و اصل فیش را همراه با اسناد ارسال نمایند .

۵- مدت قبول و تسلیم پیشنهادها حداکثر تا پایان وقت اداری 23 آبان ماه 96 می باشد.

6- شناسه واریز را از امور مالی واحد به شماره 45422828-031 داخلی 207 اخذ گردد.

آدرس جهت تحویل اسناد: میمه – خیابان انقلاب اسلامی – بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه - دبیرخانه محرمانه حراست واحد- تلفن 45422828-031  

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه

 

آگهی مزایده2

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه در نظر دارد انتشارات دانشجویی خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت‌ها و یا افراد واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازمتقاضیان دعــوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری 23 آبان ماه 96 به دبیرخانه واحد مراجعه نماید.

شرایط مزایده:

۱-  سپرده شرکت درمزایده برای انتشارات دانشجویی 10000000 ریال (ده میلیون ریال)   می باشد که می بایست به حساب شماره 0107522608002 بانک ملی  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه واریز و یا درقالب ضمانتنامه معتبر بانکی با موضوع شرکت درمزایده ارائه گردد.

2 –  قیمت پایه اجاره انتشارات دانشجویی 4000000ریال(چهار میلیون ریال ) می باشد.

۲- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

۳ – دانشگاه در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادات مجاز است .

۴– بابت خرید اسناد مبلغ 100000(یکصد هزار ریال ) به حساب شماره  0107522608002  بانک ملی  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه واریز و اصل فیش را همراه با اسناد ارسال نمایند .

۵- مدت قبول و تسلیم پیشنهادها حداکثر تا پایان وقت اداری 23 آبان ماه 96 می باشد.

6- شناسه واریز را از امور مالی واحد به شماره 45422828-031 داخلی 207 اخذ گردد.

آدرس جهت تحویل اسناد: میمه – خیابان انقلاب اسلامی – بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه - دبیرخانه محرمانه حراست واحد میمه -     تلفن 45422828-031 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه