روابط عمومی

 

 

 

 

  مهندس اکبر اسفندی

  روابط عمومی واحد میمه

  تلفن:45422163

 

روابط عمومی به عنوان پل ارتباطی بین درون و بیرون دانشگاه تا حد زیاد سعی نموده است در انجام رسالت اطلاع رسانی و ارتباطی خود عمل نماید.

مدیریت روابط عمومی دارای وظایفی است که اهم آن عبارتند از:

  •  انعکاس اخبار مهم دانشگاه به رسانه های عمومی از طریق خبرگزاری تحت مدیریت خود و خبرگزاری آنا
  •  فیلمبرداری و عکاسی از مسابقات و مراسم ها مختلف دانشگاه از طریق سمعی و بصری
  •  شرکت در جلسات اداری شهرستان مرتبط با فعالیت های خود و دستورات ریاست واحد
  •  تهیه نشریه و گاهنامه برای دانشجویان