معاون واحد

 

  ابوالقاسم صفری

  معاون دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه

  شماره تلفن:45422163 (031)