رئیس واحد

 

    دکتر سید ناصر حجازی

     رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه

     پست الکترونیکی:                                                              رزومه علمی       

     شماره تلفن: 45422828 (031)

     شماره فاکس: 45422929 (031)